+37038731223
svencioneliumm@svmm.lt
Kaltanėnų g. 3, Švenčionėliai, 18209 Švenčionių r

Apie mus

 • 1985 m. rugsėjo 1 d. Švenčionėlių mieste duris atvėrė vaikų muzikos mokykla, kurioje pradžioje buvo dvi vaikų meninio lavinimo kryptys - šokis ir muzika. Jos įkūrėjas ir pirmasis direktorius buvo Everistas Raišuotis.

  1992 m. vaikų muzikos mokyklos direktoriumi paskirtas Rimvydas Daugirdas. Jo iniciatyva įkurti dailės ir teatro skyriai. Išsiplėtus ugdymo turiniui, buvusi muzikos mokykla pervadinta į meno mokyklą. Nuo 1994 m. meno mokyklai vadovauja Rita Politienė.

  1999 m. rugsėjo 1 d. meno mokyklos mokiniai ir mokytojai įsikūrė jaukiame pastate miesto centre, kuriame dirba iki šiol.

  Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla yra savivaldybės biudžetinė neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga, vykdanti pradinio (muzikos, choreografijos, dailės), pagrindinio (muzikos, choreografijos, dailės), neformaliojo vaikų švietimo programas.

   

 • Švenčionėlių meno mokykla įsteigta 1985 m. rugsėjo 1 d. 

  1999 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė naujas mokyklos pastatas: Kaltanėnų g. 3, Švenčionėlių m., Švenčionių rajone.Mokykloje veikia trys skyriai: muzikos (kanklės, fortepijonas, pučiamieji, akordeonas, smuikas, chorinis dainavimas), choreografijos ir dailės.

  Į mokyklą priimami mokyklinio amžiaus vaikai nuo 6-7 metų. Mokslas trunka 7 metus.

  Mokykloje veikia mėgėjų skyrius, kuriame mokslą tęsia mokyklą pabaigę ir siekiantys profesinių aukštumų.

 • Mokyklos logotipas:

  logo140

  Mokyklos himnas

  Muz. ir ž. Irma Asinavičienė

  1. Šį rytą taip gražiai gražiai nulijo,
  Gatves rugsėjis kaspinais baltais,
  Ir vėl jaučiu kaip mano delną šildo
  Ranka pirmoko ištepta dažais.

  RF. Jaučiu kaip šaukiasi vaikystė
  Teptuko, šokio ar dainos,
  Neleisim niekad jai paklysti,
  Kol širdyje lakštingala giedos…

  2. Žydės per visą žiemą ant molberto
  Sena, balta močiutės obelis,
  Į mėlyną pavasarinį dangų,
  Vaikų svajonės kregždėmis nuskris.

  RF. Jaučiu kaip šaukiasi vaikystė
  Teptuko, šokio ar dainos,
  Neleisim niekad jai paklysti,
  Kol širdyje lakštingala giedos…

  3. Šita graudi šita liūdna diena,
  Melodijom lig vakaro raudos.
  Pavargusi išlavinta ranka,
  Paguodos klaviatūroje ieškos.

  4. Tai kas kad šitos durys jau užvertos,
  Kad virš galvos dangus platus platus,
  Juk aš naujakurys šitam pasauly-
  Man sieloje akordas nuostabus.

  RF. Jaučiu kaip šaukiasi vaikystė
  Teptuko, šokio ar dainos,
  Neleisim niekad jai paklysti,
  Kol širdyje lakštingala giedos…

 • PATVIRTINTA

  Švenčionių rajono savivaldybės
  tarybos 2012 m. balandžio 19 d.
  sprendimu Nr.T-73

  ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ MENO MOKYKLOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švenčionėlių meno mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Mokyklos buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimą tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
  2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190511910.
  3. Mokyklos įsteigimo data – 1985-09-01.
  4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
  5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės.
  6. Mokyklos savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (kodas – 111108284, adresas: Vilniaus g. 19, LT – 18116 Švenčionys).
  7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina mokyklos Nuostatus, nustato mokinių priėmimo į mokyklą tvarką, mokesčio už ugdymą dydį, priima sprendimus dėl mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo, tesės aktų nustatyta tvarka priima arba atleidžia mokyklos vadovą, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.
  8. Mokyklos buveinė – Kaltanėnų g. 3, LT-18209, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.
  9. Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
  10. Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
  11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla. Kitos paskirtys – neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla, neformaliojo vaikų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla.
  12. Mokymo forma – dieninė.
  13. Mokomoji kalba – lietuvių.
  14. Mokykla vykdo: pradinio (muzikinio, choreografijos, dailės), pagrindinio (muzikinio, choreografijos, dailės) programas, meno mėgėjų programą. Išduodamas Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.
  15. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo turintis sąskaitas banke, antspaudus su valstybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

  II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

  16. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
  17. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
  17.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  17.2. kitos veiklos rūšys:
  17.2.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
  18. Mokyklos veiklos tikslas – per kompetencijų įgijimą teikti kokybišką, atitinkantį ugdytinių (vaikų, jaunimo, suaugusių) meninio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius ugdymą, sudaryti sąlygas įgyti menines – bendrakultūrines kompetencijas per muziką, dailę ir šokį.
  19. Mokyklos veiklos uždaviniai ir funkcijos:
  19.1. Uždavinys – teikti mokiniams kokybišką meninį išsilavinimą:
  19.1.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintais muzikos mokyklų programiniais reikalavimais, ugdymo planais, ugdymo dalykų programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, ugdytinių poreikius, interesus, gebėjimus bei jų amžių, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
  19.1.2. rengia ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, kryptingo (išplėstinio) bei mėgėjų programų pasiūlą;
  19.1.3. užtikrina geros kokybės švietimą, vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;
  19.1.4. organizuoja ir vykdo pasiekimų patikrą ir baigiamuosius egzaminus;
  19.1.5. atskleidžia ugdytinių meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoja jų gebėjimus ir talentą.
  20. Uždavinys – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius:
  20.1. ugdo vaikų asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas, tenkinant saviraiškos, pažinimo ir ugdymo(-si) poreikius;
  20.2. inicijuoja konkursus, parodas, festivalius, kultūros ir meninius projektus;
  20.3. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, plenerus, parodas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
  21. Uždavinys – užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką:
  21.1. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo(si) ir darbo aplinką;
  21.2. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę.
  22. Baigus pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas (bazinis kursas), išduodamas Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. Baigus kitas programas ar jų dalį, išduodama Mokyklos pažyma.
  23. Ugdytiniui, išvykstančiam į kitą to paties profilio mokyklą, išduodama pažyma apie programų įvykdymą.

  III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

  24. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama paskirtas funkcijas, turi teisę:
  24.1. parinkti ugdymo(-si) metodus ir ugdymo(-si) veiklos būdus;
  24.2. kurti naujus ugdymo(-si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
  24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir organizacijomis;
  24.4. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas;
  24.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  24.6. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose;
  24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis sąlygomis, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
  25. Mokyklos pareigos:
  25.1. užtikrinti Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;
  25.2. užtikrinti sveiką, saugią aplinką;
  25.3. teikti geros kokybės švietimą;
  25.4. užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą;
  25.5. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;
  25.6. užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

  IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

  26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
  26.1. Mokyklos strateginį planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir tvirtina Mokyklos direktorius;
  26.2. Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba ir tvirtina Mokyklos direktorius;
  26.3. Mokyklos ugdymo planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir tvirtina Mokyklos direktorius.
  27. Mokyklai vadovauja direktorius, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos skiriamas į pareigas viešo konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  28. Direktorius:
  28.1. tvirtina Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  28.2. tvirtina Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
  28.3. priima mokinius pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nustatytą tvarką. Sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
  28.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
  28.5. suderinęs su darbuotojų atstovais ir Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
  28.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo, ugdymo(-si), mokymo(-si) sąlygas;
  28.7. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
  28.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  28.9. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
  28.10. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
  28.11. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  28.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, užtikrina veiksmingą Mokyklos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą;
  28.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  28.14. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  28.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
  28.16. kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;
  28.17. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
  28.18. vadovauja Mokyklos Mokytojų tarybai;
  28.19. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
  28.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
  28.21. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus.

  V. MOKYKLOS SAVIVALDA

  29. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos – Mokyklos taryba, Mokytojų taryba.
  30. Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti Mokyklos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų bendruomenei, demokratiniam Mokyklos valdymui.
  31. Mokyklos taryba sudaroma iš mokyklos mokytojų, mokinių ir iš mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai ir 3 mokiniai. Mokyklos tarybos nariai renkami trijų metų kadencijai.
  32. Į Mokyklos tarybą renka:
  32.1. tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinių tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių susirinkimas.
  33. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
  34. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas pirmame tarybos posėdyje. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius.
  35. Mokyklos taryba:
  35.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  35.2. aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinį veiklos planą, Mokyklos ugdymo planą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
  35.3. teikia siūlymus dėl mokyklos Nuostatų pakeitimo;
  35.4. teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
  35.5. svarsto mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų, Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia dėl jų siūlymus Mokyklos direktoriui;
  35.6. teikia siūlymus dėl Mokyklos materialinių ir finansinių išteklių naudojimo;
  35.7. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
  36. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
  37. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems meninio ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, visi Mokykloje dirbantys mokytojai.
  38. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.
  39. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
  40. Mokytojų taryba:
  40.1. deleguoja atstovus į Mokyklos mokytojų atestacijos komisiją;
  40.2. aptaria Mokyklos veiklos planą, pedagoginės veiklos formas ir metodus, jų tobulinimo būdus, ugdymo ir Mokyklos rezultatus, ugdymo ir veiklos perspektyvas, ugdymo programas ir planus;
  40.3. svarsto mokinių kėlimo į aukštesnes klases, pažangos ir pasiekimų vertinimo, pervedimo iš vienos ugdymo programos į kitą, mokinių skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo ir šalinimo iš Mokyklos klausimus;
  40.4. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą.

  VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

  41. Darbuotojus į darbą Mokykloje priima ir atleidžia iš jo Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  42. Darbo apmokėjimo tvarką mokyklos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimai.
  43. Pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

  VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

  44. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka.
  45. Mokyklos lėšos:
  45.1. Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas programų sąmatas;
  45.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
  45.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
  45.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
  46. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
  47. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
  48. Mokyklos finansinę veiklą kontroliuoja Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, centralizuotas vidaus audito skyrius.
  49. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Švenčionių rajono savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka.

  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  50. Mokyklos interneto svetainėje http://www.svmm.lt skelbiama informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą, kurią vadovaujantis teisės aktais yra skelbtina viešai.
  51. Mokyklos Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, tvirtina Švenčionių rajono savivaldybės taryba.
  52. Mokyklos nuostatai įregistruojami teisės aktų nustatyta tvarka.
  53. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
  _______________________________

  PRITARTA

  Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos tarybos
  2012-04-06
  posėdžio protokolas Nr. L-49